Všeobecné obchodní podmínky

Předkládané podmínky:
  • jsou uplatňovány ve prospěch agentury AWS;
  • upravují služby poskytované agenturou v rámci služeb překladů, tlumočení, terminologie, DTP, lokalizací, titulků, voice-overů, projektového řízení a služeb technické podpory, bez ohledu na jejich formu, obsah a zeměpisné umístění, kde jsou prováděny.

Použitím kterékoli z těchto služeb KLIENT vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami, které jsou odlišné nebo jsou v rozporu s jeho vlastními podmínkami.

Pokud je nutné zachovat konkrétní terminologii nebo terminologii specifickou pro KLIENTA, musí být k objednávce služby přiloženy lexikony, glosáře, referenční dokumenty nebo přesná označení v dané oblasti. V opačném případě bude služba agenturou AWS poskytována podle pravidel platných v dané oblasti a jakákoli následná úprava požadovaná klientem bude považována za autorskou opravu a jako taková bude podléhat dodatečné fakturaci.

Veškerý text přeložený agenturou AWS bude klientovi dodán v elektronické podobě e-mailem, pokud se obě strany výslovně nedohodnou jinak.

Přesná povaha služby poskytované v místě působení KLIENTA nebo v jakékoli jiné zeměpisné oblasti, nad níž má kontrolu, musí být podrobně popsána v objednávkovém formuláři, potvrzení nebo potvrzení o přijetí objednávky.
Překladatel, tlumočník nebo jakýkoli jiný vyslaný pracovník za žádných okolností nepřijme žádnou jinou práci.

Na tyto osoby se v každém případě vztahuje výhradní odpovědnost agentury AWS.
Jakékoli možné zjištění, které odpovídá jejich službě, zejména během jejího poskytování, by mělo být předáno přímo vedení AWS.

Služby, které byly předmětem předchozí cenové nabídky, budou fakturovány na základě podmínek realizace uvedených v potvrzení objednávky nebo v potvrzení přijetí objednávky.

Pokud v objednávkovém formuláři není výslovně uvedeno jinak, potvrzení objednávky nebo potvrzení o přijetí objednávky, cenový základ a podmínky budou odpovídat cenám a podmínkám platným v den objednávky.

V případě překladatelských služeb je účtovací jednotkou slovo francouzského textu. Pokud je „zdrojovým“ jazykem cizí jazyk a „cílovým“ jazykem francouzština, použije se takzvaný koeficient nárůstu (1,25 až 1,30 pro angličtinu; 1,30 až 1,40 pro němčinu).

Pokud jsou „zdrojovým“ i „cílovým“ jazykem oba cizí jazyky, použije se u „zdrojového“ jazyka ekvivalent počtu francouzských slov.

Rozdíl +/- 5 % v počtu slov ve srovnání s počtem skutečných slov nemůže být důvodem námitky KLIENTA, a to s ohledem na pravidla používaná v této profesi.

Agentura AWS přijme veškerá opatření k zajištění rychlého a bezpečného dodání provedené práce ve lhůtách uvedených v nabídce předložené KLIENTOVI. Je výslovně stanoveno, že uvedené datum dodání je pouze orientační, pokud nedojde k formální dohodě s KLIENTEM o pevném datu dodání.

V druhém případě nelze považovat za zpoždění termínu dodání a důvod k vyvození odpovědnosti agentury AWS jakékoli zpoždění způsobené vyšší mocí (nehodou, požárem, částečnou nebo úplnou stávkou v dopravě nebo poštovních službách, poruchou IT, poruchou v mobilní síti atd.) ani náhodnou událostí či provozními, technickými nebo administrativními potížemi nebo překážkami.

V žádném případě nemůže být zpoždění důvodem ke zrušení objednávky, protože nemůže vést ke škodám, bez ohledu na příčiny, dobu trvání a důsledky pro KLIENTA.

Za datum dodání se považuje datum odeslání e-mailu s dodanou prací nebo oznámení o umístění přeložených dokumentů na extranet, FTP server, do cloudu nebo zaslání prostřednictvím softwaru pro přenos souborů.

Agentura AWS nenese odpovědnost za zpoždění způsobená technickými problémy nebo problémy s připojením při doručování dokumentů e-mailem.

V případě doručení poštou je datem doručení datum uložení na poště.

Volba způsobu zaslání je ponechána KLIENTOVI.

Dokumenty jsou zasílány na riziko KLIENTA.

Jakýkoli jiný způsob zaslání dohodnutý mezi stranami je předmětem fakturace.

V případě částky do 1 500 EUR je platba hrazena po obdržení faktury. V případě částky nad 1 500 EUR je nutné uhradit zálohu ve výši 30 % ceny.

V případě nesplnění výše uvedených platebních podmínek ze strany klienta je agentura AWS oprávněna pozastavit nebo zrušit nevyřízené objednávky služeb.

V souladu s článkem L.441-6 obchodního zákoníku je v případě neuhrazení platby následující den po dni splatnosti uvedeném na faktuře splatná minimální náhrada 40 EUR za náklady na inkaso a pokuty za opožděné platby. Roční úroková sazba pro tyto pokuty za pozdní úhrad činí 3násobek zákonné úrokové sazby.

Není poskytována sleva za předčasnou úhradu.

Po převzetí díla je KLIENT povinen zkontrolovat soulad poskytnuté služby s předmětem objednávky, jakož i kvalitu obsahu služby.
Všechny stížnosti musí být zaslány agentuře AWS do osmi (8) dnů od data dodání díla doporučenou poštou. Po tomto datu bude každá nová služba předmětem další fakturace.
K jakékoli výhradě nebo jakémukoli spornému prvku musí být přiloženy dokumenty nezbytné pro posouzení ze strany agentury AWS: „zdrojový“ dokument, „přeložený“ dokument, povaha oprav provedených KLIENTEM a obecně jakýkoli dokument, který může pomoci při posouzení.

Za žádných okolností nesmí být částka účtovaná za službu, která je předmětem stížnosti ze strany klienta, jednostranně odečtena od ostatních částek splatných klientem za jiné služby poskytnuté klientovi agenturou AWS.

Mezi klientem a agenturou AWS je výslovně dohodnuto, že za žádných okolností nelze uplatnit nedostatky zjištěné ve službě za účelem zpochybnění služby jako celku, přičemž agentura AWS je oprávněna provést nezbytné opravy v co nejkratším možném čase.

Agentura AWS nenese odpovědnost za nehmotné ani nepřímé škody, bez ohledu na příčinu.

Pokud se strany nedohodnou předem, agentura AWS není povinna psát texty v cílovém jazyce reklamním stylem a v takových případech nenese za žádných okolností jakoukoli odpovědnost.

Klient je odpovědný za pojištění výchozích dokumentů a médií zaslaných agentuře AWS.

Tyto podmínky podléhají francouzskému právu.

Jakýkoli spor s profesionálem týkající se těchto podmínek spadá do výlučné jurisdikce obchodního soudu v Nanterre.

Agentura AWS se zavazuje:
  • - dodržovat platné Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR),
  • - zajistit bezpečnost a důvěrnost osobních údajů, které jí byly předány,
  • - nepředávat osobní údaje, které nejsou nezbytné pro poskytování služby,
  • - požadovat od svých subdodavatelů stejné závazky zajištění důvěrnosti osobních údajů.

VAŠE CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA

Specifikujte svoje požadavky vyplněním formuláře uvedeného níže.

NAHORU