Právní upozornění

Právo na odpověď

V souladu se ZÁKONY č. 82-652 ze dne 29. července 1982, č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 a rozhodnutím Rady 2004-496 ze dne 10. června 2004 má jakákoli fyzická nebo právnická osoba jmenovaná nebo označená na tomto webu právo na odpověď, aniž by tím byly dotčeny žádosti na opravu nebo odstranění sdělení.

Žádost o uplatnění práva na odpověď, která se zasílá řediteli pro publikování, musí být předložena nejpozději do tří měsíců od zpřístupnění sdělení, na jehož základě je tato žádost předkládána. Žadatel musí uvést nařčení, na které chce reagovat, a znění odpovědi, kterou navrhuje zveřejnit. Toto vložení je zdarma a je provedeno do tří dnů od data přijetí.

Autorská práva a duševní vlastnictví – autorská práva

Všechny prvky uvedené na tomto webu (texty, kresby, programy, fotografie, jména, loga, značky, duševní díla, databáze atd.) jsou chráněny ustanoveními francouzského zákona o duševním vlastnictví. Mimo Francii tyto prvky požívají ochrany autorských práv ve všech signatářských státech Bernské úmluvy.

V souladu se zákonem o duševním vlastnictví je zakázáno jakékoli reprodukování, znázorňování, změny, úpravy, rozšiřování a/nebo překlad kteréhokoli z prvků tohoto webu, ať jako celku, nebo zčásti, na jakémkoli médiu (elektronickém, tištěném atd.), bez předchozího výslovného souhlasu AWS Traduction.

Jakékoli použití, které není výslovně povoleno, představuje porušení autorských práv a padělání při uplatnění článku L 335-2 a následujících článků zákona o duševního vlastnictví. Může také představovat akt nekalé soutěže podle článku 1382 občanského zákoníku a porušení práva na podobu nebo osobnostních práv podle článku 9 téhož zákona.

Agentura AWS Traduction si vyhrazuje právo podat žalobu o určení občanskoprávní a/nebo trestněprávní odpovědnosti na jakoukoli osobu, která nedodržuje tento zákaz.

VAŠE CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA

Specifikujte svoje požadavky vyplněním formuláře uvedeného níže.

NAHORU